راهنمای ثبت نام در همایش

عضویت(ثبت نام) برای تمام گروه ها الزامی است.

ارائه کارت ملی و دانشجویی معتبر  برای دانشجویان الزامی است.

ارائه کارت شناسایی معتبر برای اعضای هیأت علمی الزامی است.

برای ثبت نام در سامانه روی عضویت کلیک کنید.