امکان ارسال چکیده مقاله پس از زمان مقرر
1397-04-19

نویسندگان محترمی که تاکنون موفق به ارسال چکیده مقاله از طریق صفحه کاربری نشده اند پس از ارسال چکیده به ایمیل همایش و دریافت پاسخ "قابل پذیرش"، می توانند مقاله کامل خود را از طریق صفحه کاربری در سامانه ارسال نمایند.