نحوه ارسال تصاویر آثار در بخش نمایشگاهی همایش
1397-04-04

**استادان و هنرمندان گرامی لطفا فایل راهنما را مطالعه نمایید**

هنگام ارسال تصاویر آثار از طریق سامانه همایش و صفحه کاربری خود، اولین تصویر را با عنوان فایل اصلی و مابقی تصاویر را در صورت تمایل به ارسال چندین اثر با عنوان و انتخاب گزینه فایل های تکمیلی یا اضافی ارسال نمایید.

کاربران محترم در نظر داشته باشند زمانی فایل ارسال به دبیرخانه ارسال خواهد شد که شما از طریق صفحه کاربری وضعیت آن را تکمیل شده  مشاهده نمایید. در غیر این صورت بنا به هر دلیلی فایل ارسال نشده و نیازمند به بازبینی شما خواهد بود.


لازم است کاربران محترم در مراحل ارسال تصاویر آثار عنوان کامل اثر،خلاصه ای از شیوه اجرا و در توضیحات تکمیلی محور مربوط به آثار خود را مشخص نمایند.

*لطفا از ارسال نهایی فایل اثر خود اطمینان حاصل نمایید*


کاربران محترمی که قصد ارسال تصاویر آثار (شرکت در بخش نمایشگاه) را دارند تنها مجاز به ارسال آن/آن ها با یک کد هستند؛ چنانچه قصد ارسال چندین اثر را دارید اثر اول را با عنوان فایل اصلی و آثار بعدی را در هر مرحله با عنوان فایل های اضافی انتخاب و در نهایت ارسال نمایند.