1397-03-10
1397-05-31
1397-07-01
شروع دریافت تصاویر آثار سنتی و تجسمی 1397-04-15
پایان دریافت تصاویر آثار سنتی و تجسمی 1397-07-30
دریافت اصل آثار سنتی و تجسمی 1397-07-21
داوری آثار، اعلام نتایج و انتخاب اثر برتر 1397-07-25
مسابقه
شرکت در بخش نمایشگاه معاصر
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1397-07-01
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1397-08-01
1396-12-15 06:00
1397-08-30 24:00