1397-05-01
1397-07-01
دریافت تصاویر آثار سنتی و تجسمی 1397-04-01
دریافت اصل آثار سنتی و تجسمی 1397-06-01
داوری آثار، اعلام نتایج و انتخاب اثر برتر 1397-08-01
1396-12-15 06:00
1397-08-30 24:00