تماس با دبیرخانه همایش:

پست الکترونیکی

Internationalqajarart@gmail.com

qajarart@richt.ir

و شماره تلفن 66098302-021

Refresh Code