این همایش دارای 9 محور اصلی نقاشی و مجسمه سا‌زی، کتابت و کتاب‌آرایی، نمایش‌های سنتی و آئینی، موسیقی کلاسیک(درباری) و مردمی، معماری و شهرسازی، هنرهای صناعی، سینما فیلم و عکاسی، مبانی حکمی-نظری و سایر حوزه‌ها با زیر محورهای زیر خواهد بود:

محورهای همایش در حوزه نقاشی و مجسمه سازی

-نقاشی و نقاشان دوره قاجار

-بازنمایی ابنیه و مناظر و تأثیر آن در تصویرنگاری هنرهای تجسمی و صناعی دوره قاجار

-کارمایه‌های نقاشی دوره قاجار

-شمایل‌نگاری دوره قاجار

-گل و مرغ دوره قاجار

-منظره‌نگاری دوره قاجار

-دیوارنگاری دوره قاجار

-فرنگی‌سازی در دوره قاجار

-تصویرنگاری قصص قرآنی در دوره قاجار

-تصویرنگاری کتاب دوره قاجار

-نقاشی قهوه‌خانه‌ای در دوره قاجار

-مجسمه‌های دوره قاجار

-مجسمه‌سازان دوره قاجار

-نقش‌برجسته‌های دوره قاجار

-حجاران دوره قاجار

-مراکز آموزش و تأثیرات آن در آموزش هنر دوره قاجار

محورهای همایش در حوزه کتابت و کتاب‌آرایی

-خط و خوشنویسی دوره قاجار

-کاتبان دوره قاجار

-کتیبه‌نگاری دوره قاجار

-تذکره‌ها و رسالات خوشنویسی و هنرهای وابسته به آن در دوره قاجار

-بررسی خط در آثار تجسمی و صناعی دوره قاجار

-بررسی نسخ خطی و مرقعات دوره قاجار

-ریشه‌های سیاه مشق در دوره قاجار

-کتاب‌آرایی و جلد‌سازی دوره قاجار

-تأثیر صنعت چاپ و مطبوعات بر هنر دوره قاجار

-بررسی چاپ سنگی و کتاب‌های چاپ سنگی دوره قاجار

محورهای همایش در حوزه نمایش‌های سنتی و آیینی

-مضمون‌شناسی تئاترهای دوره قاجار

-نسخ و اسناد نمایش‌نامه‌های دوره قاجار

-تعزیه و جایگاه آن در دوره قاجار

-نمایش سنتی و آیینی دوره قاجار

-جایگاه تئاترخانه‌های دوره قاجار

-نقش تکیه دولت در برگزاری مراسم آیینی و دینی دوره قاجار

-ماسک‌های دوره قاجار

-پرده‌خوانی در دوره قاجار

-نمایش‌های روحوضی در دوره قاجار

-ظهور نمایش به شیوه غربی در دوره قاجار

-صحنه‌آرایی در نمایش‌های دوره قاجار

- تقلید و دسته‌های مقلد در دوره قاجار

-سازمان‌های اداری مقلدین

محورهای همایش در حوزه موسیقی کلاسیک(درباری) و مردمی

- احیاء موسیقی کلاسیک(درباری) دوره قاجار

--صفحه‌های موسیقی دوره قاجار

-انواع موسیقی دوره قاجار

-جایگاه اجتماعی موسیقی و موسیقی‌دانان دوره قاجار

-جایگاه تصنیف در حوزه موسیقی دوره قاجار

-سازندگان سازهای سنتی دوره قاجار

-نفوذ موسیقی غرب در ایران در دوره قاجار

-رسالات و مباحث تئوریک موسیقی در دوره قاجار

-موسیقی مردمی و عامیانه در دوره قاجار

-نقش موسیقی در دوره مشروطه

محورهای همایش در حوزه معماری و شهرسازی

-اصول و مبانی معماری دوره قاجار

-انواع و گونه‌های بنا در دوره قاجار

-تزئینات معماری در دوره قاجار

-معماران دوره قاجار

-تأثیرپذیری معماری سنتی از تجدد در دوره قاجار

-بانیان و حامیان معماری در دوره قاجار

- مصالح و فنون معماری در دوره قاجار

-فضاهای شهری دوره قاجار

-ساختار شهرها در دوره قاجار

-عناصر شهری دوره قاجار

-شهرسازی در دوره قاجار

-باغ‌سازی و باغ‌آرایی در دوره قاجار

 

محورهای همایش در حوزه هنرهای صناعی

-صنایع مستظرفه( هنرهای چوبی، هنرهای فلزی، منسوجات و پوشاک، بافته‌های داری، سفال، رودوزی‌ها، هنر شیشه ، مینا‌کاری، هنر لاکی و غیره )

-مستند‌نگاری آثار صناعی دوره قاجار

-معرفی گنجینه‌های هنری دوره قاجار

-نوآوری در صنعت و هنر در دوره قاجار

-اقتصاد هنرهای صناعی در دوره قاجار

-جایگاه آموزش هنرهای صناعی در دوره قاجار

-شیوه‌های هنری در هنرهای صناعی دوره قاجار

-هنرمندان هنرهای صناعی دوره قاجار

محورهای همایش در حوزه سینما، فیلم  و عکاسی

-بررسی سینمای معاصر بر اساس موضوعات دوره قاجار

-ظهور و چگونگی ورود سینما در دوره قاجار

-سینما و جایگاه آن در دوره قاجار

-فیلم‌های دوره قاجار

-نقش دوربین عکاسی در ثبت وقایع در دوره قاجار

-عکاسی و عکاسان دوره قاجار

-نقش و تأثیر عکاسی بر نقاشی دوره قاجار

-عکس‌های دوره قاجار

محورهای همایش در حوزه مبانی حکمی-نظری

-تبار شناسی نظری و مفهومی هنر دوره قاجار

-سنت و ابداع در هنر دوره قاجار

-تبیین مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی در هنر دوره قاجار

-تبیین موازین نظری و مصادیق عینیِ اعتلاء و انحطاط در هنر دوره قاجار

-بررسی فراز و فرود ِ اصول و مضامینِ حکمی و معنوی در هنر دوره قاجار

-تبیین تأثیراتِ مکاتب حکمی و عرفانیِ دوره قاجار بر هنر قاجار

-بررسی جایگاه و نقش اصناف و فتوت‌نامه‌های دوره قاجار بر هنر قاجار

محورهای همایش در سایر حوزه‌ها

-نقش تبادلات فرهنگی اجتماعی هنری در دوره قاجار

-جایگاه و تأثیر خاندان‌های هنری و فرهنگی دوره قاجار

-نقش و تأثیر زنان در هنر دوره قاجار

-نقش موزه‌ها در حفظ و اشاعه هنر دوره قاجار

-بررسی متون و اسناد معتبر هنری دوره قاجار

-بررسی سفرنامه‌ها وتأثیر آن در هنر دوره قاجار

- باستان‌گرایی در هنر دوره قاجار

-تأثیر هنر دوره قاجار بر هنر دوره معاصر

-نقد کتاب‌های نگارش شده با موضوع هنر دوره قاجار

-نقش کاخ گلستان در مکتب‌داری هنر دوره قاجار

-هنر عامیانه دوره قاجار

-نقش مجموعه‌داران و حامیان هنری در دوره قاجار

-نقش آرشیو و آرشیوسازی در هنر دوره قاجار